"Ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız; bu ancak bilim ve fenle olur. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız..." (Atatürk)

Atatürk'ün Bilim ve Fen ile İlgili Sözleri

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışındat yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir. 1924

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız.. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.
atatürk ve bilim
Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez.. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur. 1922

Başarılı olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği idealler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır. 1923

Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. 1923

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. 1930

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye çok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur. 1923

Hayati gerçekleri bilerek, bilmeyenlere de uygun bir yol ile veya zor ile anlatarak amacımıza yürüyeceğiz... Bizi bu amaca varmaktan alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri dış düşmanlardır. Bunlar bizi bir sömürge haline koymak için ilerlemememizi istemeyenlerdir. Fakat çiftçi arkadaşlar, muhterem babalar, bizim için bunlardan daha zararlı, daha öldürücü bir sınıf daha vardır: O da içimizden çıkması muhtemel olan hainlerdir. Aklı eren memleketini seven, gerçeği gören kimselerden böyle bir düşman çıkmaz. İçimizde böyleleri çıkarsa onlar ya aklı ermeyen cahiller, ya memleketini sevmeyen kötüler, ya gerçeği görmeyen körlerdir. Biz cahil dediğimiz zaman mutlaka okula gitmemiş olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de, özellikle sizlerin içinizde görüldüğü gibi gerçeği gören gerçek bilginler çıkar. 1923
atatürk ve bilim
İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. 1923

İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Beden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların. Kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 1
Bilim, gerçeği bilmektir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 2
Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 3
Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 4
Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 5
Gözlerimizi kapayıp, yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş,uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur. (1922; S.D. I )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 6
Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 7
Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar. (1922)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 8
Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. (1925)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
9
İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
10
Dünyayı istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri belirleyen ve yayan kimselerdir. Fikrin özelliği de hiçbir itirazın bozamayacağı bir kesinlikle kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu da fikrin yavaş yavaş duygular haline gelerek inanca dönüşmesiyle mümkündür ve böyle olduktan sonradır ki, onu sarsmak için bütün başka mantıkların, başka düşüncelerin hükmü olamaz. (1914)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 11
Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922; S.D. II )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 12
İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. 1930

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
13
Ülkemizin en bayındır, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 14
Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 15
Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin , çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 16
Öğretmenlerimiz , ozanlarımız , edebiyatçılarımız ulusa bu felaket günlerini ve onun gerçek nedenlerini açık ve kesin olarak yazıp söyleyecekler, bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde uygar ve çağdaş bir Türkiye’nin varlığını tanımak istemeyenlere , onu tanımak zorunda olduğumuzu anımsatacaktır. (1922 / M.E.D.B. )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 17
Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 18
Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 19
Dünyada her şey için ,yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak aymazlık , bilgisizlik ,doğru yoldan çıkmışlıktır . Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişimini anlamak ve ilerlemelerini izlemek koşuldur. Bin, iki bin , binlerce yıl önceki bilim ve fen dilinin çizdiği genel kuralları , şu kadar bin yıl önce bugün aynı biçimde uygulamaya kalkışmak , elbette bilim ve fennin içinde bulunmak değildir. (1924 ; S.D. II )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
20
İnsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak için kurulmuş bir kürsü! Çünkü esas zekadır.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 21
Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 22
Fikirler, zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
23
Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azamî derecede faydalanabilmek için de, bütün yaratıklardan esirgediği zekâyı, akıllı insanlara vermiştir. (1923)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 24
Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 25
Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş, olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye ok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Konuyla İlgili Video:

Yorumlar 

 
#308 nur çayır 30-09-2014 21:54
teşekkürler :-x :lol:
Alıntı
 
 
#307 elif 30-09-2014 15:40
çok işime yaradı saolun tşkr edrm :-) :-x :zzz :sigh: :sad: :cry: :lol: :lol: :D :D :D :D
Alıntı
 
 
#306 Can 30-09-2014 13:23
çok tessekürler elinize sağlık :sigh: :-x :o :sigh:
Alıntı
 
 
#305 fdgrtyh 29-09-2014 20:06
teşkürlerrrr cok yardımcı oldu :D :lol: :-) :-| ;-) :-* 8) :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh: :sigh: :sigh: :sigh:
Alıntı
 
 
#304 selin ince 29-09-2014 16:24
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x harika olmuş...
Alıntı
 
 
#303 burcu eda 29-09-2014 16:03
daha kısa olsa daha ii olurdu ama yinede güzel
Alıntı
 
 
#302 cem kılınç 28-09-2014 13:52
sosyal bitti tşkr
:D :lol: :-) :-) :-| ;-) :-* 8) :oops: :sad: :-x :o :cry: :eek: :zzz :sigh: :roll: :P :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Alıntı
 
 
#301 Merve 28-09-2014 10:21
çook teşekkürler :-x :-x :-x :-) :-) :-) :sad: :D
Alıntı
 
 
#300 Ece Su 22-09-2014 16:05
Ahhh evet bende kız meslekte okuyorum ve batıkentteyım hocamız bundan zamanında bizede vermıstıı ahhh eskilerr :)) :D :D :D :-?
Alıntı
 
 
#299 fatmanur 19-09-2014 11:05
çoook teşekkürler çok işime yaradı çok sağolun :D :lol :) ;-) 8)
:cry:
Alıntı
 
 
#298 isaa 17-09-2014 22:44
teşekkürler çok yardımcı oldu :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-:-x :-x
Alıntı
 
 
#297 seçil 17-09-2014 16:39
işime yaradı teskkürler saolun
Alıntı
 
 
#296 rabia 16-09-2014 20:50
yardımcı oldu :D :lol: :-) ;-) 8) :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :sigh: teşekkürler
Alıntı
 
 
#295 eda 16-09-2014 17:46
güzel :-?
Alıntı
 
 
#294 zal 20-05-2014 23:10
hiç işime yaramadı
Alıntı
 
 
#293 mehmet 14-05-2014 15:41
harikaaaa :D :lol: :-) ;-) :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :sigh:
Alıntı
 
 
#292 rümeysa 12-05-2014 20:48
çok iyi bir site :D :-) :lol:
Alıntı
 
 
#291 nurullah 04-05-2014 10:04
:D :lol: :-) :-x :sad: :-? :eek: :D :D :D harika bişey ya sosyalden 100aldım
Alıntı
 
 
#290 sudenaz ts 16-04-2014 18:58
:D :D çoook işime yaradı sağolun........ :lol: :sad: :eek: :sigh: :sad: :-? :-? :-x 8) ;-) :-)
Alıntı
 
 
#289 gülçin 16-04-2014 17:41
işime yaradi tşk :-) 8) :oops:
:sigh: :eek: :D :lol:
Alıntı
 
 
#288 ipek 13-04-2014 15:08
:eek: :D :sad: sağolun proje ödevim sizin sayenizde kolaylaştı :D :-) ;-) :-? :sigh:
Alıntı
 
 
#287 ezgi 12-04-2014 22:31
oleyyyy yaptıa :-x m ödevimi :-?
Alıntı
 
 
#286 Alp 10-04-2014 08:48
çok teşekürler :-) :eek: :roll: :sigh: :lol: :oops: :zzz
Alıntı
 
 
#285 ececimbom 09-04-2014 15:19
:-? : :lol: öğretmen çok beğendi very very thanks
Alıntı
 
 
#284 ismi olmayan 09-04-2014 14:21
çok teşekkürler çok işe yaradı :-x :-x :-x :D :-) :lol: 8) :cry: :-x :-? :-x
Alıntı
 
 
#283 İrem 08-04-2014 20:40
çok güzel ama orada fennin mi fenin mi? :D :D :D
Alıntı
 
 
#282 sader 06-04-2014 13:04
:sad: :sigh: :eek: teşekkürleeerrrr
Alıntı
 
 
#281 merve 04-04-2014 19:24
çok teşşekürler ödevime yardımcı oldu :D :-) :lol:
Alıntı
 
 
#280 ferhat basıkar 03-04-2014 16:22
çok teşekkürler
Alıntı
 
 
#279 samet 02-04-2014 10:04
çokkk teşekkürler öğretmen araştırın dedi ilk bu siteyi buldum... :D :lol: :-) :sigh: ;-) 8) :cry: :o :-? :-x :zzz
Alıntı
 
 
#278 zehra fincankaya 30-03-2014 10:27
çok teşekkür eder,m işime yaradı saolun.. :D :sigh: :-? :o
Alıntı
 
 
#277 ilke 29-03-2014 12:39
çok sağolun :D :lol: :-)
Alıntı
 
 
#276 ece 27-03-2014 16:49
:-) çok güzell :lol:
Alıntı
 
 
#275 ATATÜRK 24-03-2014 21:10
Çok güzel :sigh: :-) :lol: :D :o :sad: ;-) :cry:
Alıntı
 
 
#274 Ela 23-03-2014 23:25
Süper tabiki ben kısaları yazdım :-? :lol:
Alıntı
 
 
#273 Şenay 23-03-2014 11:52
biraz işime yaradı teşekkür ederim :D :oops:
Alıntı
 
 
#272 ece begüm 20-03-2014 10:47
çokkkkkkkkkkkkkkkk uzun ama ben kısaları yazdım ama işime yaradı güzeldiii :D :sigh: :lol: :o :eek: 8) :-) :-?
Alıntı
 
 
#271 ALPER 19-03-2014 22:47
çok işime yaradı çok iyi bir site[ :D :D teşekkürler :-)
Alıntı
 
 
#270 arzu 19-03-2014 20:39
siteyi beğendim :cry: süpperr :sigh: soru yazıom çıkıyo hmn :-) :eek: SÜÜÜPER :-) :D :) :lol: :-x :sad:
Alıntı
 
 
#269 yaren parlak 19-03-2014 20:27
sağlun yarın sınav vardı kitapta sayfayı unuttum saatlerce baktım bu wep sitesinde buldum :D :D :-x :lol: :-? :-x :sigh: ;-) :sad: :cry:
Alıntı
 

Yorum ekle

Yorumunuzun yayınlanmasını istiyorsanız; yorumunuzda küfür ve argo sözcük olmamalı, yazım kurallarına dikkat etmeli, sadece gülücük göndermemelisiniz. Ayrıca güvenliğiniz için soyadınızı yazmayın. E-posta adresiniz sadece yöneticiye görülecektir.

Güvenlik kodu
Yenile