Atatürk'ün Bilim ve Fen ile İlgili Sözleri

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışındat yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir. 1924

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız.. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.
atatürk ve bilim
Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez.. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur. 1922

Başarılı olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği idealler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır. 1923

Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. 1923

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. 1930

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye çok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur. 1923

Hayati gerçekleri bilerek, bilmeyenlere de uygun bir yol ile veya zor ile anlatarak amacımıza yürüyeceğiz... Bizi bu amaca varmaktan alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri dış düşmanlardır. Bunlar bizi bir sömürge haline koymak için ilerlemememizi istemeyenlerdir. Fakat çiftçi arkadaşlar, muhterem babalar, bizim için bunlardan daha zararlı, daha öldürücü bir sınıf daha vardır: O da içimizden çıkması muhtemel olan hainlerdir. Aklı eren memleketini seven, gerçeği gören kimselerden böyle bir düşman çıkmaz. İçimizde böyleleri çıkarsa onlar ya aklı ermeyen cahiller, ya memleketini sevmeyen kötüler, ya gerçeği görmeyen körlerdir. Biz cahil dediğimiz zaman mutlaka okula gitmemiş olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de, özellikle sizlerin içinizde görüldüğü gibi gerçeği gören gerçek bilginler çıkar. 1923
atatürk ve bilim
İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. 1923

İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Beden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların. Kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 1
Bilim, gerçeği bilmektir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 2
Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 3
Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 4
Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 5
Gözlerimizi kapayıp, yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş,uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur. (1922; S.D. I )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 6
Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 7
Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar. (1922)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 8
Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. (1925)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
9
İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
10
Dünyayı istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri belirleyen ve yayan kimselerdir. Fikrin özelliği de hiçbir itirazın bozamayacağı bir kesinlikle kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu da fikrin yavaş yavaş duygular haline gelerek inanca dönüşmesiyle mümkündür ve böyle olduktan sonradır ki, onu sarsmak için bütün başka mantıkların, başka düşüncelerin hükmü olamaz. (1914)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 11
Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922; S.D. II )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 12
İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. 1930

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
13
Ülkemizin en bayındır, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 14
Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 15
Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin , çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 16
Öğretmenlerimiz , ozanlarımız , edebiyatçılarımız ulusa bu felaket günlerini ve onun gerçek nedenlerini açık ve kesin olarak yazıp söyleyecekler, bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde uygar ve çağdaş bir Türkiye’nin varlığını tanımak istemeyenlere , onu tanımak zorunda olduğumuzu anımsatacaktır. (1922 / M.E.D.B. )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 17
Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 18
Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 19
Dünyada her şey için ,yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak aymazlık , bilgisizlik ,doğru yoldan çıkmışlıktır . Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişimini anlamak ve ilerlemelerini izlemek koşuldur. Bin, iki bin , binlerce yıl önceki bilim ve fen dilinin çizdiği genel kuralları , şu kadar bin yıl önce bugün aynı biçimde uygulamaya kalkışmak , elbette bilim ve fennin içinde bulunmak değildir. (1924 ; S.D. II )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
20
İnsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak için kurulmuş bir kürsü! Çünkü esas zekadır.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 21
Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 22
Fikirler, zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
23
Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azamî derecede faydalanabilmek için de, bütün yaratıklardan esirgediği zekâyı, akıllı insanlara vermiştir. (1923)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 24
Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 25
Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş, olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye ok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Konuyla İlgili Video:

Yorumlar 

 
#373 Meral 19-05-2016 20:02
Bayıldımm.Çok yardımcı oldu.Teşekkür ederim .Fen ve teknoloji projem için yardım oldu. :sad: :sad: :cry: :lol: :D :sad: :sad:
Alıntı
 
 
#372 Sanane 27-03-2016 16:46
Çooook güzel. :D :-? :sad:
Alıntı
 
 
#371 Sanane 27-03-2016 16:40
:-? :D çok güzel.
Alıntı
 
 
#370 salata 13-03-2016 19:05
:-? :D çoooook işime yaradı SOSYALDEN ATATÜRK VE BİLİM İÇİN PANO ÇALIŞMAM VARDI :cry:
Alıntı
 
 
#369 Atatürkçü çocuk 09-03-2016 18:15
Çok teşekkürler ödevimi burdan yaptım
Alıntı
 
 
#368 zeynep 29-02-2016 22:24
çok güzel yazan kimse çok iyi yazmış
Alıntı
 
 
#367 buse yıldız 24-02-2016 19:02
güzel bir site
Alıntı
 
 
#366 defne 19-02-2016 18:26
en büyük mürşit ilimdir fendir!
Alıntı
 
 
#365 defne 19-02-2016 18:15
ATATÜRKÜMÜN NEYİ GÜZEL OLMADIKİ SÖLERİ GÜZEL OLMASIN :zzz
Alıntı
 
 
#364 berfin 23-01-2016 14:35
daha okumadan çok hoşuma gitti tesekkur edriz :D :D :lol: :sad: :lol:
Alıntı
 
 
#363 aliçiftçi 27-12-2015 17:47
çok teşekkürler
Alıntı
 
 
#362 BuRAK 10-12-2015 03:41
İnsan hayatına yön verecek fikirlere sahip olan Başkumandanın fikirlerini göz ardı etmemeliyiz.
Alıntı
 
 
#361 buse onur 05-12-2015 12:01
çok güzel sözler var ödevime yardımcı oldu çok iyi söylemiş ATATÜRK tebrikler :D :D :sad: :cry: :-? :D :D :D :D
Alıntı
 
 
#360 melike 29-11-2015 17:38
işime yaradı ama biraz uzun gibi
Alıntı
 
 
#359 Eren 26-11-2015 13:37
Çok teşekkürler işime cok iyi yaradı
Alıntı
 
 
#358 misafir 19-11-2015 20:58
:lol: :sad: seni çok seviyorum ATATÜRK nur içinde yat
Alıntı
 
 
#357 metehan küpeli 29-09-2015 19:49
:D :D :D :D :lol: çok yardımcı oldu :lol: :D
Alıntı
 
 
#356 blah blah blah 09-06-2015 12:11
Cok isime yaradi. Odevimde doldurmam bereken bir kisim vardi. Sizin sayenizde gayet kolay bir sekilde doldurdum. Tebrikler. Usenmemis ve yazmissiniz. :D
Alıntı
 
 
#355 ZEHRA YILMAZ 03-06-2015 16:55
Gerçekten çooook gerekliydi.Teşekkür ederim.... :D :D
Alıntı
 
 
#354 Gözde 07-05-2015 23:57
ödevime yardımcı olduğunuz için teşekkürler :D :lol: :D :sad: :cry:
Alıntı
 
 
#353 başak 23-04-2015 14:09
çok güzelllllll
Alıntı
 
 
#352 emir süleyman 24-02-2015 00:35
:D :lol: :sad: :cry: :-? çok güzel mükemmel keşke bende eski zamanda olsaydım
Alıntı
 
 
#351 Ahmet çağlar akkeçi 14-01-2015 20:00
çok yardımcı oldu ödevimi bitirmeme :D sağolun :)
Alıntı
 
 
#350 burcu 15-12-2014 16:40
Alıntılandı Emirhan Tijen TEPELİ:
teşekkürler çok yardımcı oldu kızıma :D :D
ama bayağı güzeldi
Alıntı
 
 
#349 elif 11-12-2014 19:02
teşekkürler çok yardımcı oldun
Alıntı
 
 
#348 cem 07-12-2014 22:35
çok iyi olmuş
Alıntı
 
 
#347 ceylen 02-12-2014 18:58
çok güzel dee ;-) :D :-? uzunnnnn
Alıntı
 
 
#346 Emirhan Tijen TEPELİ 26-11-2014 18:02
teşekkürler çok yardımcı oldu kızıma :D :D
Alıntı
 
 
#345 BJK 25-11-2014 23:27
Saolun :D :lol: :sad:
Alıntı
 
 
#344 jghjdfhdf 21-11-2014 19:29
teşkürlerrrr cok yardımcı oldu :D :lol: ;-) :-* :sad: :cry: :-? :zzz :P :roll:
Alıntı
 
 
#343 ayşe 20-11-2014 19:30
gerçekten iyi olmuş :lol: :sad:
Alıntı
 
 
#342 arda buğra akyel 18-11-2014 22:24
teşkürlerrrr cok yardımcı oldu
Alıntı
 
 
#341 Yaren Singer 12-11-2014 14:40
Bence harika olmus hem isimede yaradı tebrik ederim :D :D :-)
Alıntı
 
 
#340 Eren 21-10-2014 21:57
Adam gıbı adam atatürk :D
Alıntı
 
 
#339 elanur 20-10-2014 16:37
atam benim herseyım bunları okurken ağlayasım geldi :lol: :lol: :D :-) :-|
Alıntı
 
 
#338 ayşe 19-10-2014 10:44
çok sağolun yardımcı oldunuz :D :D :D :D :D :sigh: :eek: :lol: :D :D çok makbule geçti bu siteyi beğendim...
Alıntı
 
 
#337 DERYA 18-10-2014 20:45
bu site iyi yorumları ve kötü yorumları görülsün diye paylaşıyor kötü yorumlarıyla bile bu site harika!
bu site bir aferini teşekkürü ve ödülü hakkediyor
cevaplarıyla soruylarıyla yanıtlarıyla bu siteyi alkışlayalım arkadaşlar
tebrik ederim :D :D :D :D :D :D
Alıntı
 
 
#336 sinem 18-10-2014 11:56
bunları okurken ağlayasım geldi :-| ama çok işime yaradı :-)
bu siteyi tebrik ediyorum :D :D :D
Alıntı
 
 
#335 Shy 18-10-2014 10:23
Çok teşekkürler üşenmeyip yazmışsınız. :D :-x :sad: :D :D :D: D: :D
Alıntı
 
 
#334 ela 18-10-2014 08:33
Çok saolun sizin sayenizde 100 aldım :lol: :eek: :lol: :-x ;-):-$:-I♥♥
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile